موسسه فناوران کارآفرین نوآور

انتصاب آقای دکتر فدایی به ریاست انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کارآفرینی

در راستای هدایت موثر  مراکز خدمات مشاوره کارآفرینی و اطلاع رسانی، آقای دکتر فدایی در انتخابات برگزار شده در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ریاست انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره کارآفرینی و اطلاع رسانی که متشکل از شرکت‌های دارای مجوز در این حوزه است، انتخاب شدند. این انجمن وظیفه برنامه ریزی و هدایت مراکز در قالب یک تشکل صنفی را بر عهده دارد.