موسسه فناوران کارآفرین نوآور

کسب مجوز مرکز خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران

موسسه فناوران کارآفرین نوآور موفق به دریافت مجوز مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شد. شرکت‌های دارای این مجوز امکان ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه کسب و کار و کارآفرینی به متقاضیان را بر عهده دارند. این مراکز خدمات زیر را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ارایه می‌کنند:

  • ارائه مشاوره هاي تخصصی مرتبط با تهیه و اجراي طرح کسب و کار به صاحبان ایده هاي نوآورانه

  • هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرحهاي نوآورانه و بازارپذیر کسب و کار

  • ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهاي تامین مالی

  • طرحهاي نوآورانه.

  • ارزیابی همه جانبه(فنی- اقتصادي) طرحهاي نوآورانه و تبیین فرایندهاي مدت و شاخص هاي سودآوري

  • ارایه مشاوره به منظور جذب فناوريهاي نوین، به کارگیري تکنولوژيهاي مدرن و افزایش دانش فنی بنگاههاي اقتصادي.

  • ارائه خدمات مشاورهي آموزشی، برنامه ریزي و مدیریتی